Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button


CPN PROJEKAT „NAUČNI KLUBOVI“


CPNlogo

Centar za promociju nauke (CPN) je, u saradnji sa Mrežom RC i CSU Srbije, kao i sa lokalnim samoupravama u kojima se nalaze RC i CSU, formirao Mrežu naučnih klubova širom Srbije. Naučni klubovi funkcionišu u okviru RC i CSU, kojih je u Srbiji 12, a aktivnostima koje se sprovode u klubovima koordiniraju zaposleni u Centrima.  Pored Kragujevca, naučni klubovi oformljeni su i u Smederevu, Leskovcu, Čačku, Nišu, Užicu, Knjaževcu, Kruševcu, Kikindi, Novom Pazaru, Kanjiži i Šapcu. Centralni Naučni klub nalazi se u Beogradu. Svaki od ovih naučnih klubova je istovetan po dizajnu i načinu rada. Međutim, svaki naučni klub je zamišljen kao autonoman prostor koji sam uređuje svoj sadržaj – radionice, predavanja, izložbe, razgovore i projekcije u skladu sa lokalnim potrebama i interesovanjem

U prostorijama naučnog kluba nalazi se prostor za radionice, biblioteka i zona za aktivni odmor gde deca i učenici, kao i zaposleni u vaspitno-obrazovno i obrazovno-vaspitnim ustanovama u Kragujevcu i regionu imaju priliku da uče i stiču znanja na neformalan način kroz predavanja, radionice i druge aktivnosti koje se odvijaju u okviru naučnog kluba.

Naučni klub je prostor u kome svi zainteresovani za nauku i tehnologiju imaju priliku da se upoznaju, razmenjuju iskustva, diskutuju o naučnim temama i tako proširuju znanja i vidike. Naučni klub je mesto održavanja najrazličitijih naučnopopularnih događaja: debata, izložbi, konferencija, predavanja, prezentacija, projekcija, radionica, seminara, sastanaka, kao i neformalnih okupljanja na kojima se razgovara o temama iz oblasti nauke i tehnologije. Pored toga, Naučni klub poseduje mesto za odmor i biblioteku.

Koncept ovakvog prostora je razvijen u Centru za promociju nauke, a prvi Naučni klub je radio u Beogradu, u Knez Mihailovoj ulici broj 5 od 2013. do 2015. godine. U cilju decentralizacije naučnopopularnih aktivnosti, širom Srbije otvoreno je 13 Naučnih klubova.

Naučni klub u Kragujevcu, šesti po redu, otvoren je 11. maja 2016. godine, u okviru prostorija Centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Kragujevac, u ulici Grada Sirena 15 (ulaz br. 2).

Naučni klub otvoren je u saradnji sa Centrom za promociju nauke Beograd, uz podršku lokalne samouprave grada Kragujevca, a u cilju promocije nauke. Memorandum su potpisali član gradskog veća za vanprivredne delatnosti grada Kragujevca gospodin Boris Kovačević, direktor CPN-a, gospodin Nemanja Đorđević i direktorka CSU KG-a, gospođa Zorica Nikolić.

Od otvaranja Naučnog kluba, u Kragujevcu, počinje realizacija različitih aktivnosti za decu, učenike, ali I nastavnike koje realizuju zaposlni u obrazovno-vaspitnim, vaspitno-obrazovnim ustanovama, ustanovama visokoškolskog obrazovanja, kao i zaposleni u CSU KG. 


SDC PROJEKAT „PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU, komponenta I-IV“


SDC Correct 1 1

U periodu između 2002. i 2013. godine, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) je u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u četiri faze, realizovala projekat pod nazivom „Program profesionalnog razvoja zaposlenih u obrazovanju“ (PDP) sa donacijom od oko 8,000,000 švajcarskih franaka. Ovaj projekat je doveo do veoma značajnih promena u sistemu profesionalnog razvoja zaposlenih u obrazovanju u Srbiji, a samim tim je doprineo i razvoju obrazovnog sistema.

Kao rezultat saradnje između Švajcarske i Srbije, u obrazovni sektor u Srbiji, uveden je inovativni sistem za profesionalni razvoj. U sistem su uključeni Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i 12 Regionalnih centara za stručno usavršavanje. Centri su lokalne institucije koje pružaju obuku za nastavnike kako bi unapredili njihove kompetencije i veštine. Novim stečenim znanjima, nastavnici mogu da unaprede obrazovna dostignuća u školama, čime se povećava mogućnost zapošljavanja među mladima. Regionalni centri su proširili vrste usluga pružajući iste i drugim stručnjacima – unapređene su sposobnosti preko 100’000 stručnjaka iz privatnog i državnog sektora traženih na tržištu rada.

CSU KG jedan je od centara osnovanih za vreme trajanja projekta, tačnije deseti Centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju. CSU KG je osnovan 2011. godine i aktivno je bio uključen u projekat do kraja njegovog trajanja, odnosno do kraja 2013. godine.

Zahvaljujući sistemu profesionalnog razvoja, hiljade nastavnika, direktora škola i ostalih zaposlenih u obrazovnim ustanovama, učestvovalo je na radionicama, seminarima i studijskim putovanjima. Oni su imali uvid u savremene trendove u obrazovanju, učili su o inovacijama i razvijali sposobnost da u učionici primene nove tehnike u praksi. Neki su učestvovali i u međunarodnim događajima koji prate razvoj obrazovanja na globalnom nivou. Sveukupno, profesionalni razvoj je postao deo svakodnevice nastavnika i profesora.

Sistem stručnog usavršavanja se, kao i sam sistem obrazovanja, kontinuirano menja i unapređuje. Tim promena doprinosi rad Centara, a najviše nastavnici koji pohađaju različite programe stručnog usavršavanja i koji zapslenima u Centrima pomažu prilikom evaluacije programa i efekata tih obuka.

U novoj Strategiji saradnje sa Srbijom 2014-2017, Švajcarska, oslanjajući se na prethodne rezultate iz obrazovnog sektora, nastavlja da podržava mnogobrojne napore da se razvoj ljudskih resursa uskladi sa potrebama tržišta za rad. Mladi ljudi i njihovo zapošljavanje će biti u fokusu švajcarsko-srpske saradnje.

Švajcarska agencija za saradnju na linku: https://www.eda.admin.ch/countries/serbia/sr/home/predstavni%C5%A1tva/%C5%A1vajcarska-kancelarija-za-saradnju.html


GIZ PROJEKAT „PROFESIONALNA ORIJENTACIJA NA PRELASKU U SREDNjU ŠKOLU“ (BOSS)


GIZ je agencija u vlasništvu vlade Savezne Republike Nemačke koja pruža podršku nemačkoj vladi u realizaciji ciljeva u oblasti međunarodne saradnje za održivi razvoj. Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ) je direktni nalogodavac/naručilac GIZ projekta "Profesionalna orijentacija na prelazu u srednju školu" u okviru saradnje nemačke i srpske vlade.

Politički partner GIZ BOSS projekta je Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije. Još jedan partner u implementaciji projekta je i Ministarstvo omladine i sporta, kao nosilac nacionalne strategije za karijerno vođenje.

Cilj projekta je izgradnja školskog i vanškolskog sistema profesionalne orijentacije za mlade na prelazu između osnovne u srednju školu, odnosno u svet rada i funkcionisanje tog sistema na nivou cele zemlje, kao i osnaživanje postojećih kapaciteta za profesionalnu orijentaciju u školskom i vanškolskom sektoru.

Projekat "Profesionalna orijentacija na prelazu u srednju školu" se sastoji iz školske i vanškolske komponente koje se međusobno dopunjuju kod pokrivanja ciljne grupe.

Školskom komponentom su obuhvaćene sve osnovne škole na teritoriji Srbije, što znači 1260 osnovno školskih ustanova. Projekat se sprovodio u završnim razredima osnovnih škola, odnosno u sedmim i osmim razredima.

Vanškolskom komponentom je obuhvaćeno svih 120 kancelarija za mlade u Srbiji i na taj način se pružila podrška osnaživanju vanškolskih kapaciteta za sprovođenje programa profesionalne orijentacije.

Ciljna grupa projekta bila su deca koja pohađaju sedmi i osmi razred osnovne škole, odnosno mladi koji su na prelazu iz osnovne u srednju školu ili u svet rada.

Direktni korisnici projekta su, pored učenika završnih razreda osnovne škole, svi mladi u zemlji koji se nalaze na prelazu iz jedne faze obrazovanja u sledeću ili razmišljaju o plasiranju sopstvenih znanja i kapaciteta na tržište rada.

Takođe se kao korisnici javljaju i odrasli koji se bave mladima, različite državne i privatne institucije i preduzeća, nevladine organizacije kao i sami roditelji.

GIZ BOSS projekat u implementaciji programa profesionalne orijentacije koristi različite metode putem kojih se korisnici programa edukuju, informišu i obučavaju da primene i prenesu principe programa, kao i da stiču uvid u novine u oblasti profesionalne orijentacije i razmenjuju iskustva i primere dobre prakse.

Neke od metoda bile su:

 • Obuke multiplikatora u školskom i vanškolskom sektoru za sprovođenje koncepta profesionalne orijentacije po petofaznom modelu, koje provode domaći i strani konsultanti
 • Seminari za usavršavanje stručnih i rukovodećih kadrova u ustanovama obrazovnog sistema koje obezbeđuju kapacitet
 • Radne grupe i forumi putem kojih se multiplikatori i drugi akteri u procesu profesionalne orijentacije umrežavaju, razmenjuju iskustva i usavršavaju
 • Grupe za učenje
 • Konsultacije

GIZ BOSS projekat u sprovođenju programa profesionalne orijentacije primenjuje participativni pristup, što znači da se radi na osnaživanju kompetenca mladih za pravilan izbor budućeg zaminanja kao i na osnaživanju kapaciteta svih aktera u procesu profesionalne orijentacije, njihovom umrežavanju i saradnji, da bi se mladima pružila adekvatna podrška pri izboru budućeg zanimanja.

Mladi, kroz petofazni model programa profesionalne orijentacije, upoznaju svoje sklonosti, interese, sposobnosti i slabosti, sakupljaju informacije o željenom zanimaju i profesionalnom usmeravanju, susreću se sa realnim svetom rada i načinom obavljanja željenog zanimanja da bi doneli što optimalniju odluku o izboru budućeg zanimanja. Očekivani rezultati GIZ BOSS projekta su održivi sistem profesionalne orijentacije koji funkcioniše na nivou cele zemlje kao i osnaženi kapaciteti svih korisnika programa.

Rezultati proejkta: Uspostavljen je model karijernog informisanja mladih i osnažena uloga KZM da koordinira aktivnostima institucija koje podržavaju mlade u upravljanju karijerom. Ojačani su kapaciteti 101 Kancelarije za mlade za uspostavljanje usluge karijernog informisanja mladih u kancelarijama za mlade. Organizovano je 220 realnih susreta mladih sa svetom rada preko Kancelarija za mlade. Organizovano je 157 stručnih praksi. Umrežene su Kancelarije za mlade da, sa ključnim akterima, uspostave jedinstveni katalog i kalendar usluga za karijerno informisanje i savetovanje mladihu lokalnoj zajednici. Aktivna su 43 lokalna tima za profesionalnu orijentaciju koji okupljaju sve ključne aktere u lokalnoj zajednici i podržavaju uspostavljanje, realizaciju i dalji razvoj usluga za profesionalnu orijentaciju i karijerno informisanje mladih.

Navedeni projakat su, u periodu od 2011. do 2015. godine, prošle sve osnovne škole u Kragujevcu i regionu Šumadije i Pomoravlja. CSU KG koordinirao je onim projektnim aktivnostima koje su se realizovale u našem Centru i školama u dva napomenuta regiona. Program „Profesionalne orijentacije“ (PO) se i dalje sprovodi u školama u Srbiji.

Link ka projektu: http://profesionalnaorijentacija.org/


Kontakt podaci

 • Adresa:  
  Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

 • Telefoni:
  +381 60 55 988 00 (direktor)
  +381 60 55 988 01 (saradnici)
  +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com